Avdelare

Om Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Nämnden för svensk redovisningstillsyn granskar årsredovisningar och halvårsrapporter i bolag som har Sverige som hemmedlemsstat och vars värdepapper är noterade på reglerad marknad. För svensk del omfattar tillsynen bolag med värdepapper noterade på Nasdaq Stockholm Main Market och NGM Main Regulated.

Granskningen utförs på delegation av Finansinspektionen, som har det yttersta ansvaret för tillsynen och befogenheter att utfärda sanktioner vid eventuella överträdelser.

Nämnden är ett självständigt sakorgan inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden