Avdelare

Stadgar

Stadgar för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden innefattar dels föreningen, dels dess fem sakorgan: Aktiemarknadsnämnden, Aktiemarknadens självregleringskommitté, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Nämnden för svensk redovisningstillsyn och Rådet för hållbarhets- och  finansiell rapportering. 

Nedan återges de delar av stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden som gäller Nämnden för svensk redovisningstillsyn inklusive ändringar antagna på ordinarie föreningsmöte den 16 juni 2023.

Nämnden för svensk redovisningstillsyn (Nämnden)

Verksamhet

§ 61
Nämnden har till uppgift att efter delegation av Finansinspektionen utföra granskning av sådan regelbunden finansiell information som avses i 16 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

§ 62
Nämnden ska följa European Securities and Markets Authority´s (Esma) riktlinjer om tillsyn över finansiell information (ESMA/2014/1293) i tillämpliga delar.

Nämnden ska följa även andra riktlinjer från Esma som rör Nämndens verksamhet i tillämpliga delar.

§ 63
Nämnden ska aktivt delta i det europeiska erfarenhetsutbytet och bidra till en enhetlig tillämpning av internationella redovisningsstandarder och en enhetlig tillsyn, såväl i Sverige som inom EES.

Nämnden ska delta aktivt inom ramen för European Enforcers Common Sessions (EECS). Nämnden ska bl.a. presentera svenska ärenden inför EECS, i relevanta fall föra in dessa i EECS- databasen samt lämna den information som Esma efterfrågar.

Nämnden ska även delta i andra arbetsgrupper inom Esma om det är relevant för Nämndens verksamhet.

§ 64
Nämnden ska i sin verksamhet iaktta vad som följer av avtal mellan Finansinspektionen och Föreningen med anledning av överlåtelse av vissa uppgifter från Finansinspektionen till Nämnden.

Sammansättning

§ 65
Nämnden består av en ordförande och en vice ordförande samt minst fem övriga ledamöter (granskare).

Nämnden ska ha en sammansättning som består av representativa företrädare på redovisningsområdet och är ägnad att inge förtroende hos berörda bolag och marknadens intressenter i övrigt och vara lämplig med hänsyn till Nämndens uppgifter. 

Av nämndens ordförande och vice ordförande bör den ena ha erfarenhet från ledande befattning i noterat bolag medan den andra bör vara väl förtrogen inom det juridiska området.

Oberoende

§ 66
Nämndens ledamöter ska vara oberoende. Samtliga ledamöter ska vara anställda hos Nämnden och ha arbetet där som sin huvudsyssla.

En ledamot får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller hennes oberoende eller som kan skada Nämndens anseende.

En ledamot ska informera Nämndens ordförande om sina bisysslor och andra omständigheter av betydelse för att bedöma ledamotens oberoende.

Nämndens ordförande fattar beslut om en ledamots (granskare) möjlighet att ha bisysslor samt vilket krav på karenstid som gäller.

Nämndens ordförande och vice ordförande ska lämna motsvarande uppgifter beträffande sig till Föreningens ordförande som fattar beslut om ordförandens och vice ordförandens möjlighet att ha bisysslor samt vilket krav på karenstid som gäller för respektive ledamot.

Tillsättning av ledamöter

§ 67
Nämndens ledamöter tillsätts enligt följande process:

• Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden utser en valberedning.

• Valberedningen ansvarar för nomineringen av ordföranden och vice ordföranden i Nämnden.

• Föreningens styrelse tillsätter ordföranden och vice ordföranden i Nämnden.

• Nämndens ordförande tillsätter ledamöterna i Nämnden.

Innan Nämndens ordförande eller vice ordförande tillsätts ska Föreningens ordförande informera Finansinspektionen. 

Innan en ledamot tillsätts ska Nämndens ordförande informera Finansinspektionen samt inhämta godkännande av valberedningens ordförande.

Arbetsformer

§ 68
Nämndens ordförande och vice ordförande ska tillsammans fastställa en arbetsordning för Nämndens verksamhet.

§ 69
Nämndens ordförande ska fastställa dokumenterade rutiner för Nämndens verksamhet.

§ 70
Nämndens handläggning av ärenden är i huvudsak skriftlig. I handläggningen får muntlig förhandling ingå.

Kammare

§ 71
Ett ärende handläggs i en kammare under ledning av en ordförandegrupp.

Ordförandegruppen består av Nämndens ordförande, vice ordförande och en tredje ledamot som genom rotation utses bland Nämndens övriga ledamöter.

I en kammare ingår, förutom ordförandegruppen, två ledamöter varav en är granskningsansvarig och en är kvalitetssäkringsansvarig.

Ordföranden eller vice ordföranden är ordförande i kammaren.

Huvudregeln är att samma konstellation av ledamöter inte får bilda mer än en kammare. Ifall en ledamot konstaterats jävig i förhållande till ett granskningsärende kan dock undantag till huvudregeln förekomma.

§ 72
I sin handläggning tillämpar Nämnden följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

   - 16-18 §§ om jäv,
   - 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
   - 25 § om kommunikation,
   - 27 § om dokumentation av uppgifter,
   - 31 § om dokumentation av beslut,
   - 32 § om motivering av beslut,
   - 33 § första och tredje styckena om underrättelse om innehållet i beslut,
   - 36 § om rättelse av skrivfel och liknande,
   - 37 § första stycket om när en myndighet får ändra ett beslut, och
   - 38 § om när en myndighet ska ändra ett beslut.

Jäv

§ 73
Jäv utgör hinder för en ledamot att delta i granskningen av ett ärende.

§ 74
När ledamöter jävsprövas i ett enskilt granskningsärende är det i första hand den berörda ledamoten som prövar om denne är jävig. Nämndens ledamöter ska följa vad som framkommer av 16-18§§ förvaltningslagen (2017:900) om jäv. Anmälan om jäv görs till nämndens ordförande.

I samband med jävsprövningen i ett enskilt granskningsärende gör även nämndens ordförande en ytterligare jävsprövning av ledamoten. Jävsprövningen av vice ordförande görs av nämndens ordförande. Jävsprövningen av nämndens ordförande görs av nämndens vice ordförande. Jävsprövningen ska dokumenteras.

Tystnadsplikt

§ 75
Nämndens anställda och uppdragstagare omfattas av tystnadsplikt och får inte obehörigen röja eller utnyttja vad denne i anställningen eller under uppdraget har fått veta om någon annans affärsförhållanden eller personliga förhållanden.

Kansli och webbplats

§ 76
Nämnden ska ha ett kansli med en administrativ chef.

§ 77
Nämnden ska ha en webbplats där det framgår hur den är sammansatt och hur den bedriver sin verksamhet.

§ 78
Nämnden ska ha ett diarium där den löpande registrerar sina ärenden och de handlingar som hör till dessa.

§ 79
Handlingar som hör till ett granskningsärende ska arkiveras och bevaras i tio år. Därefter ska handlingarna förstöras.