Avdelare

Tillsättning av ledamöter

Nämndens ledamöter tillsätts enligt följande process:

• Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden utser en valberedning.

• Valberedningen ansvarar för nomineringen av ordföranden och vice ordföranden i Nämnden.

• Föreningens styrelse tillsätter ordföranden och vice ordföranden i Nämnden.

• Nämndens ordförande tillsätter ledamöterna i Nämnden.

Innan Nämndens ordförande eller vice ordförande tillsätts ska föreningens ordförande informera Finansinspektionen.

Innan en ledamot tillsätts ska Nämndens ordförande informera Finansinspektionen samt inhämta godkännande av valberedningens ordförande.

Jäv

Jäv utgör hinder för en ledamot att delta i granskningen av ett ärende.

När ledamöter jävsprövas i ett enskilt granskningsärende är det i första hand den berörda ledamoten som prövar om denne är jävig. Nämndens ledamöter ska följa vad som framkommer av 16–18 §§ förvaltningslagen (2017:900) om jäv. Anmälan om jäv görs till Nämndens ordförande.

I samband med jävsprövningen i ett enskilt granskningsärende gör även Nämndens ordförande en ytterligare jävsprövning av ledamöterna. Jävsprövningen av vice ordförande görs av Nämndens ordförande. Jävsprövningen av Nämndens ordförande görs av Nämndens vice ordförande. Jävsprövningen ska dokumenteras.