European Single Electronic Format (ESEF)

Noterade bolag ska upprätta sin årsredovisning i ett gemensamt elektroniskt rapporteringsformat – ESEF, som ingår i Nämndens tillsyn. Den offentliggjorda och registrerade ESEF-rapporten utgör vidare underlag för vår granskning av de finansiella rapporterna.

Nämnden ska granska att ESEF-rapporten är upprättad enligt ESEF-förordningen och därmed att koncernredovisningen märks upp (taggas) enligt den taxonomi som anges i förordningen.