Om Nämnden för svensk redovisningstillsyn


Nämnden för svensk redovisningstillsyn granskar årsredovisningar och halvårsrapporter i bolag som har Sverige som hemmedlemsstat och vars värdepapper är noterade på en reglerad marknadsplats. I första hand omfattas bolag med noterade värdepapper på Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market (NGM Equity respektive Nordic Derivatives Exchange XNDX). Granskningen utförs på delegation av Finansinspektionen som har det yttersta ansvaret för tillsynen och befogenheter att ingripa vid eventuella överträdelser. Nämnden är ett självständigt sakorgan inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.